Hand #220: Sheraz Nasir

May 6, 2015

Sheraz Nasir raises to 350,000, and Lu Zhang calls.

The flop comes Qheart7club2diamond, Zhang checks, Nasir bets 400,000, and Zhang check-raises to 925,000. Nasir reraises to 2,000,000, and Zhang thinks for a bit before she folds.

Sheraz Nasir  –  6,525,000
Lu Zhang  –  4,550,000

Recent Tweets @WPT